Boas páxinas web corporativas: principais características

Existen unha serie de características fundamentais que un bo sitio web corporativo debe reunir para cumprir a súa misión de forma efectiva:

 • Estar aliñado cos obxectivos e a visión da empresa á que representa.
 • Ser dinámico, é dicir, a información que contén debe ser actualizada frecuentemente, ofrecendo así aos seus usuarios unha razón pola que volver a visitalo. Ademais, debe permitir que a actualización da devandita información poida realizarse de forma sinxela.
 • Conter información clara, concisa, de calidade, ben organizada e estruturada de forma intuitiva. O visitante debe poder acceder a esta información da forma máis sinxela posible e debe poder atopar o que busca o máis rapidamente posible; en caso contrario, dada a enorme oferta existente en internet, o visitante terminará buscando o que precisa no sitio web dalgún competidor.
 • Ser o suficientemente modular e flexible, para poder evolucionar a medida que o fan a empresa que representa e as súas circunstancias, así como a medida que evoluciona a tecnoloxía. Esta evolución permitirá manter a seguridade e o correcto funcionamento da páxina web corporativa ao longo do tempo, engadir novas funcionalidades cando sexa necesario cubrir unha nova necesidade dos usuarios, etc.
 • Achegar valor aos seus visitantes, ofrecéndolles: información útil e relevante, servizos de valor engadido, etc.
 • Permitir unha comunicación bidireccional cos seus visitantes; é dicir, non só debe permitir á empresa á que representa expresar as súas opinións, senón que ademais debe dar voz aos seus visitantes para que poidan opinar libremente sobre a empresa, establecéndose así un diálogo entre a empresa e os seus clientes (ou potenciais clientes) que permitirá mellorar os produtos e servizos ofrecidos pola empresa.
 • Permitir realizar un seguimento para medir a súa efectividade, xerando estatísticas de uso dos visitantes que permitan extraer información útil, como: cantos visitantes recibe, que contidos resultan máis interesantes para os usuarios, canto tempo pasan estes dentro do sitio web, de onde proveñen os usuarios, onde se atopan situados fisicamente, que tecnoloxías utilizan, etc.
 • Ser atractivo visualmente. Ademais, o seu aspecto visual debe resultar coherente coa imaxe corporativa da empresa á que representa. Ademais de atractivo, o seu deseño debe ser sinxelo e limpo, facendo que resulte fácil para o usuario o seu procesamiento visual. Este deseño debe ser uniforme dentro de todo o sitio web.
 • Respectar os estándares existentes para o desenvolvemento de páxinas web, permitindo así que a súa visualización sexa similar nos diferentes navegadores web existentes no mercado. Ademais, debe ser accesible, permitindo que todo tipo de persoas (incluíndo usuarios con algún tipo de problema visual) poidan acceder aos seus contidos desde todo tipo de dispositivos: computadores persoais, dispositivos móbiles, etc.

Dada a súa importancia, os sitios web corporativos convertéronse en elementos crave dentro da estratexia empresarial e, por iso, deben recibir a atención que merecen. Para que un sitio web corporativo poida reunir todas as características que lle permiten cumprir coa súa misión de forma efectiva, é necesario que sexa desenvolvido por un equipo multidisciplinar que posúa tanto os coñecementos como a experencia necesarias para poder abordar esta tarefa coas máximas garantías de éxito.

Dispor dun sitio web corporativo ben deseñado e construído para reunir as características previamente expostas ten grandes vantaxes para a empresa, así o sitio web corporativo:

 • Convértese no mellor cartón de visita ou carta de presentación posible para a empresa, permitindo presentar de forma atractiva os produtos e servizos que esta ofrece.
 • Permite que novos clientes potenciais descubran a empresa.
 • Permite que a empresa poida competir en novos mercados.
 • Permite que a empresa poida dispor de novas canles de venda como, por exemplo, as tendas virtuais.
 • Permite mellorar o posicionamento da empresa fronte á súa competencia.
 • Permite achegar información valiosa aos seus usuarios e mellorar a atención ao cliente, ofrecéndolle servizos de valor engadido.
 • Permite realizar estratexias de mercadotecnia online de baixo custo e alta efectividade, obtendo así un gran retorno do investimento.

En posteriores posts analizaremos as diferentes tipoloxías de sitios web corporativos, falaremos do seu posicionamento nos principais buscadores de internet e proporcionaremos algúns consellos para mellorar o devandito posicionamento.

Categorías: Divulgación