Envío de comunicacións comerciais electrónicas: modificacións na lexislación española

O pasado 2 de Abril de 2012 entrou en vigor o Real Decreto Lei 13/2012 de 30 de Marzo. Este Real Decreto Lei traslada algunhas directivas comunitarias que afectan os mercados de electricidade, gas e comunicacións electrónicas. Nesta entrada do blog centrarémonos nos aspectos desta reforma legal que afectan as comunicacións comerciais electrónicas, dentro das cales se atopan englobadas non só as comunicacións comerciais vía e-mail, senón tamén as comunicacións comerciais a través das redes sociais e a través da telefonía móbil. Analizaremos pois a continuación cales son as obrigacións legais que debemos cumprir á hora de realizar este tipo de comunicacións comerciais electrónicas, centrándonos especialmente no caso daquelas que se realizan vía e-mail.

Obrigacións Legais relativas ao consentimento para a recepción de comunicacións comerciais electrónicas

Segundo a lexislación española, para que unha comunicación comercial electrónica sexa legal, o destinatario da devandita comunicación debe:

  • Autorizar a súa recepción: esta autorización pode darse por válida se se inclúe dentro dalgunha sección da páxina web, como pode ser a sección "Aviso Legal", "Política de Privacidade", etc. a condición de que se informe claramente ao usuario acerca de que os seus datos serán utilizados coa finalidade de poder enviarlle comunicacións comerciais electrónicas no futuro. Do mesmo xeito, esta autorización pode lograrse mediante unha casilla no formulario de contacto da páxina web, que permita ao usuario outorgar dita autorización.
  • Ou ben, solicitar a súa recepción: esta solicitude pode realizala, por exemplo, mediante a subscrición a un "newsletter" (boletín de noticias vía e-mail).

Para que esta autorización por parte do destinatario das comunicacións comerciais electrónicas non resulte necesaria, ditas comunicacións deben referirse a produtos ou servizos ofertados polo emisor destas comunicacións. Estes produtos ou servizos deben:

  • Ser adquiridos ou contratados previamente polo destinatario das comunicacións comerciais electrónicas.
  • Ou ben, deben ser produtos ou servizos similares a outros previamente adquiridos ou contratados polo destinatario das comunicacións comerciais electrónicas.

Nestes casos, a autorización do destinatario atópase implícita na relación establecida co emisor das devanditas comunicacións.

Obrigacións Legais relativas ao envío de comunicacións comerciais electrónicas

De acordo a esta reforma introducida na lexislación española, debemos cumprir unha serie de requisitos á hora de realizar o envío de comunicacións comerciais electrónicas:

  • Dentro da comunicación comercial electrónica (por exemplo, un e-mail), debe identificarse claramente á entidade cuxos produtos ou servizos están a promocionarse na devandita comunicación. Esta identificación debe ser clara, tanto se se trata dunha persoa física coma se se trata dunha persoa xurídica.
  • Se o emisor da comunicación comercial electrónica é un terceiro, diferente da entidade cuxos produtos ou servizos están a promocionarse na devandita comunicación, entón, a identidade do devandito emisor tamén debe estar claramente especificada dentro de dita comunicación.
  • Ademais, se a comunicación comercial electrónica remite ao usuario a unha páxina web, esta debe cumprir cos mesmos requisitos que a comunicación comercial.
  • No caso de comunicacións comerciais electrónicas vía e-mail, o e-mail enviado debe conter unha dirección de e-mail válida que permita ao destinatario revogar calquera consentimento ou autorización para a recepción das devanditas comunicacións comerciais que poida ter realizado anteriormente. Así, o destinatario do e-mail debe poder revogar a súa autorización para a recepción destes e-mails de forma directa e gratuíta, mediante o envío dun e-mail (no que se exprese o seu desexo de revogar esa autorización) a unha dirección de e-mail destinada a tal fin proporcionada polo emisor do e-mail. Por tanto, non resulta suficiente con incluír na comunicación comercial vía e-mail unha ligazón que permita ao usuario acceder a unha páxina web na que se lle permita cancelar a súa autorización para a recepción destes e-mails. Tampouco resultaría legal obrigar ao usuario a enviar un SMS para cancelar dita autorización.
  • Do anterior, tamén se deduce que, unha comunicación comercial electrónica vía e-mail atoparíase á marxe da legalidade cando é enviada desde unha dirección de e-mail de tipo "no-reply", (é dicir, desde unha dirección de e-mail á que o destinatario do e-mail non pode responder), e nela non se inclúe ningunha outra dirección de e-mail á que o destinatario poida enviar un e-mail para expresar o seu desexo de cancelar a súa autorización para a recepción destas comunicacións comerciais.
  • Ao comezo dunha comunicación comercial electrónica debe incluírse a palabra "Publicidade" ou a súa abreviatura "Publi". No caso de comunicacións comerciais electrónicas vía e-mail, esta palabra debe incluírse ao comezo do corpo do e-mail.

Outras Obrigacións Legais a ter en conta no envío de comunicacións comerciais electrónicas

Ademais de todas as obrigacións legais expresadas nos puntos anteriores, existen unha serie de obrigacións legais adicionais a ter en conta á hora de realizar envíos de comunicacións comerciais electrónicas. De entre elas, a máis importante consiste en que, cando os destinatarios destas comunicacións comerciais electrónicas sexan persoas físicas, o emisor destas comunicacións comerciais está obrigado a cumprir coa Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD). As sancións resultantes do incumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) varían en función da infracción cometida, oscilando entre os 900€ e os 600.000€.

Conclusións

Tras repasar brevemente as últimas reformas legais que afectan o envío de comunicacións comerciais electrónicas, queda claro que son moitos os aspectos a ter en conta se queremos realizar estes envíos dentro da legalidade. Ademais, se non cumprimos estritamente con estas obrigacións legais, expómonos a ser sancionados con multas que poden chegar a alcanzar os 600.000€.

Por todo iso, se vostede está a pensar en contratar a creación dun boletín de noticias ou newsletter para a súa páxina web corporativa coa finalidade de promocionar os seus produtos ou servizos ou coa finalidade de manter informados aos seus clientes sobre as novidades da súa empresa, o noso consello é que se poña en mans dun bo equipo de profesionais do Deseño Web e que sexan eles os que se encarguen de garantirlle que está a cumprir estritamente coa normativa legal vixente. Deste xeito vostede poderá esquecerse de todos estes aspectos legais e centrarse completamente no que de verdade lle importa: o seu negocio.

 


Información Relacionada:

 

 

Categorías: Noticias