Páxinas Web Corporativas: Posicionamento

En anteriores entradas deste blog analizamos como, hoxe en día, para calquera empresa resulta de vital importancia dispor de presenza en internet. Esta presenza pode crearse de diferentes modos, pero unha parte tremendamente importante da devandita presenza corresponde ao sitio web corporativo. Con todo, para poder aproveitar todas as vantaxes que pode achegar o dispor dun sitio web corporativo, é necesario que ese sitio web teña visibilidade en internet.  É dicir, a páxina web corporativa dunha empresa debe ser fácil de atopar polos usuarios e, por tanto, debería aparecer entre os primeiros resultados obtidos cando un usuario utiliza un buscador de internet para atopar empresas do mesmo sector.

Para comprender a importancia de que a web corporativa dunha empresa apareza entre as primeiras páxinas de resultados dos buscadores máis importantes de internet, é necesario coñecer algúns datos:

  • Cando os usuarios recorren a internet para buscar información, utilizan principalmente algún dos tres buscadores de internet máis importantes: Google, Yahoo! ou Bing (antes coñecido como MSN Search). En abril de 2010, só o 5% dos usuarios utilizaban un buscador diferente a algún destes tres.
  • O 68% dos usuarios de buscadores pulsa sobre algún dos resultados da primeira páxina de resultados ofrecida polo buscador. Ademais, o 92% dos usuarios de buscadores pulsa sobre algún dos resultados das tres primeiras páxinas de resultados devoltas polo buscador. Só o 8% dos usuarios de buscadores pulsa nalgún dos resultados que se atopan máis aló da terceira páxina de resultados.
  • Existe unha tendencia crecente dos usuarios a prestar cada vez máis atención ás tres primeiras páxinas de resultados devoltas polos buscadores. Así, mentres que en 2002 o 19% dos usuarios pulsaba nalgún resultado máis aló da terceira páxina de resultados, esta porcentaxe reduciuse ao 13% en 2004, ao 10% en 2006 e ao 8% en 2008. Isto pon de manifesto a extrema importancia que ten o feito de que a páxina web corporativa dunha empresa apareza entre as primeiras páxinas de resultados dos buscadores máis importantes cando os usuarios buscan información, produtos ou servizos relacionados coa oferta ofrecida pola devandita empresa.
  • O 49% dos usuarios cambia os termos de procura utilizados ou cambia de buscador se non atopa algo que lle guste na primeira páxina de resultados devolta polo buscador.
  • O 91% dos usuarios modifica os termos de procura usados ou utiliza outro buscador se non atopa algo que lle guste nas tres primeiras páxinas de resultados devoltas polo buscador.
  • Existe unha tendencia clara a modificar os termos de procura ou cambiar de buscador se non se atopa o que se desexa nas tres primeiras páxinas de resultados: mentres que en 2002 o 22% dos usuarios examinaba as páxinas de resultados devoltas polo buscador máis aló da terceira páxina se non atopaba nesas páxinas o que buscaba, esa porcentaxe reduciuse ao 17% en 2004, ao 12% en 2006 e ao 9% en 2008.
  • En 2002, o 33% dos usuarios de buscadores de internet crían que as empresas cuxos sitios web aparecían entre os primeiros resultados devoltos polos buscadores de internet eran as empresas líderes do seu campo; esta porcentaxe incrementouse até o 36% en 2006 e até o 39% en 2008.
  • O 41% dos usuarios de buscadores de internet só examina a primeira páxina de resultados devolta polo buscador.  Só o 17% deles examina as dúas primeiras páxinas de resultados , e só o 7% examina as tres primeiras páxinas. Unicamente o 8% dos usuarios de buscadores examina máis aló das tres primeiras páxinas de resultados.

Á vista destes datos queda claro que, se unha empresa desexa ter visibilidade en internet, o seu sitio web corporativo debe aparecer entre as primeiras páxinas de resultados dos principais buscadores de internet cando os usuarios busquen neles información relacionada cos produtos ou servizos ofrecidos pola empresa.


Fonte: estes datos pertencen ao estudo “iProspect Blended Search Results Study”, levado á cabo en abril de 2008 polas empresas iProspect e JupiertResearch (adquirida en 2008 pola empresa Forrester).

Categorías: Divulgación