Que é un dominio?

Tratando de simplificar ao máximo a súa definición, poderiamos dicir que un dominio é un nome que serve para identificar de forma única a un conxunto de computadores conectados a internet. Outras formas habituais de chamar a un dominio son: nome de dominio ou dominio de internet. Algúns exemplos de nomes de dominio, son:

 • karakana.es
 • google.com
 • google.es

Neste artigo contarémosche todo o que necesitas saber sobre os nomes de dominio, tratando de simplificar ao máximo as definicións, incorporando exemplos e evitando na medida do posible os tecnicismos, coa intención de que poida ser comprendido por calquera persoa, independentemente de cales sexan os seus coñecementos técnicos previos sobre este tema.

Para que serven os Nomes de Dominio?

Un dos motivos polos que se crearon os nomes de dominio foi o de facilitar ás persoas a tarefa de lembrar o nome dun conxunto de computadores conectados a internet. Isto débese a que, en internet, un computador (ou un conxunto deles) identifícase de forma única mediante unha dirección IP. Unha dirección IP non é máis que un número. Así, no caso do protocolo IPv4 (IP versión 4), unha dirección IP é un número de 32 bits que adoita representarse en notación decimal mediante 4 números separados por puntos, onde cada un dos devanditos números está dentro do rango comprendido entre 0 e 255 (ambos inclusive). Por exemplo, 255.255.255.255, 231.148.1.37 ou 127.0.0.1 son direccións IPv4.

Se non fose pola existencia dos nomes de dominio, cada vez que quixésemos acceder a unha páxina web, deberiamos coñecer a dirección IP do computador que serve dita páxina web e teclear esa dirección IP no noso navegador. Así, por exemplo: se quixésemos visitar a páxina web do buscador Google, teriamos que saber que a súa dirección IP é 173.194.34.194 e teclear na barra de direccións do noso navegador algo como http://173.194.34.194.

Grazas ao Sistema de Nomes de Dominio, coñecido en inglés como Domain Name System (DNS), resulta posible asociar un nome de dominio cunha ou varias direccións IP. Así, seguindo co exemplo anterior, sabemos que na actualidade non necesitamos teclear http://173.194.34.194 no noso navegador para acceder ao buscador Google, senón que, no seu lugar, podemos teclear http://google.es ou mesmo google.es, xa que o navegador encárgase de engadir por nós o indicador de protocolo "http://". Sen dúbida, o nome de dominio google.es resulta moito máis sinxelo de lembrar para calquera persoa que o número correspondente á súa dirección IP: 173.194.34.194.

Para facilitar a súa comprensión, podemos pensar no Sistema de Nomes de Dominio como nunha xigantesca axenda telefónica na cal o papel dos nomes das persoas tería o seu equivalente nos nomes de dominio e onde o papel que xogan os números de teléfono tería o seu equivalente nas direccións IP. Así, seguindo o exemplo anterior, cando tecleamos o nome de dominio google.es no noso navegador, este realizará unha consulta ao Sistema de Nomes de Dominio para pescudar cal é a dirección IP correspondente ao devandito dominio. O Sistema de Nomes de Dominio responderá indicando ao navegador que a dirección IP é 173.194.34.194 e entón o navegador transformará a nosa solicitude do nome de dominio google.es pola devandita dirección IP para acceder á páxina web do buscador Google.

Outros usos dos nomes de dominio

Ademais de servir para que as persoas non necesiten memorizar direccións IP, os nomes de dominio, dominios, ou dominios de internet tamén teñen outras vantaxes. Así, por exemplo, permiten que unha única dirección IP poida estar asociada con varios nomes de dominio.
Por exemplo: un mesmo computador pode servir varias páxinas web correspondentes a nomes de dominio diferentes. É dicir, un único computador (ou un conxunto deles) cunha determinada dirección IP podería servir as páxinas web correspondentes aos dominios microsoft.com e apple.com.
O Sistema de Nomes de Dominio (DNS) permite tamén que unha páxina web que está a ser servida por un computador (ou un conxunto deles) cunha determinada dirección IP poida moverse a outro computador (ou conxunto deles) cunha dirección IP diferente sen que os usuarios perciban este cambio, dado que os usuarios só teñen que lembrar o nome de dominio da páxina web e non a súa dirección IP.

Como se organizan os Nomes de Dominio?

Os nomes de dominio organízanse seguindo unha estrutura de árbore xerárquica, é dicir, organízanse en diferentes niveis, existindo un nivel superior, un primeiro subnivel, un segundo subnivel, etc. Esta estrutura de árbore xerárquica pode observarse na seguinte imaxe:

Organización de los Nombres de Dominio mediante una estructura de árbol jerárquico

Fonte: wikipedia

Na imaxe anterior observamos os diferentes niveis que conforman a estrutura en árbore xerárquica do sistema de nomes de dominio. A continuación explícanse brevemente os diferentes niveis desta estrutura:

O nivel máis alto na xerarquía, tamén coñecido como nivel raíz ("root level") non ten asignado ningún nome, senón que se representa mediante un punto ".".

O primeiro subnivel da xerarquía está formado polos Dominios de Nivel Superior ou TLDs ("Top Level Domains"). Existen 2 tipos de TLDs:

 1. gTLDs (general Top Level Domains) ou Nomes de Dominio Xerais de Nivel Superior: Aínda que a día de hoxe (Outubro de 2012) existen 22 gTLDs, os 7 Dominios Xerais de Nivel Superior máis importantes e máis utilizados, son:
 • .com: “commercial”, para fins comerciais.
 • .net: “network”, para temas relacionados coa rede internet.
 • .org: “organization”, destinado a organizacións.
 • .edu: “education”, para fins educativos, institucións dedicadas ao ensino, etc.
 • .gov: “government”, destinado a entidades gobernamentais.
 • .mil: “military”, para fins militares.
 • .int: “international”, destinado a organizacións internacionais.
 1. ccTLDs (country code Top Level Domains) ou Nomes de Dominio de Nivel Superior baseados en códigos de países: estes nomes baséanse nos códigos ISO-3166, que son códigos de 2 caracteres que identifican un país ou un determinado territorio. En maio de 2012 existían un total de 293 ccTLDs. Algúns exemplos de ccTLDs, son:
 • .es: para o territorio español.
 • .us: para os Estados Unidos de América.
 • .uk: para o Reino Unido.
 • .pt: para Portugal.
 • .eu: para a Unión Europea.

Os nomes de dominio do segundo e o terceiro subnivel da xerarquía están abertos para calquera persoa ou organización que queira adquirilos, coa única limitación de que o nome de dominio desexado non fose adquirido xa por outro usuario, pois os nomes de dominio deben ser únicos dentro dun determinado nivel. Un usuario que adquire un nome de dominio do segundo ou terceiro nivel da xerarquía (isto é, un dominio de segundo ou terceiro nivel), pode crear tantos subniveles dese dominio como desexe (coñecidos como subdominios) e mesmo vendelos a quen desexe.

Así, por exemplo, en Karakana Factoría TIC adquirimos os seguintes nomes de dominio de segundo nivel:

 • karakana.es
 • karakana.eu
 • karakana.org
 • karakana.net

Quen se encarga de xestionar os Nomes de Dominio?

Existen unha serie de organizacións sen ánimo de lucro encargadas da xestión dos diferentes niveis da estrutura xerárquica do Sistema de Nomes de Dominios:

Sintaxe dos Nomes de Dominio

Un nome de dominio pode estar formado por unha ou máis partes. Cada unha destas partes é unha cadea de caracteres que se coñece co nome de etiqueta ("label"). Estas etiquetas están separadas por puntos ("."). Así, por exemplo, o nome de dominio google.com está formado polas etiquetas "google" e "com", separadas por un punto.

As etiquetas dos nomes de dominio poden escribirse en maiúsculas, en minúsculas ou mesturando ambas, pois o Sistema de Nomes de Dominio (Domain Name System ou DNS) non diferencia entre maiúsculas e minúsculas, aínda que en xeral os nomes de dominio adoitan escribirse en minúsculas para facilitar a súa lectura.

O nome de dominio reflicte a estrutura xerárquica do Sistema de Nomes de Dominio que xa explicamos anteriormente:

 • A etiqueta que se atopa máis á dereita correspóndese co Dominio de Nivel Superior ou TLD ("Top Level Domain").
 • A etiqueta que se atopa inmediatamente á esquerda do dominio de nivel superior (TLD), é dicir, á esquerda da etiqueta que se atopa máis á dereita, coñécese como Dominio de Segundo Nivel ou SLD ("Second Level Domain").
 • A etiqueta á esquerda dun Dominio de Segundo Nivel coñécese como Dominio de Terceiro Nivel.
 • Canto máis á esquerda se atopa unha etiqueta dentro do nome de dominio, máis abaixo nos movemos dentro da estrutura de árbore xerárquica do Sistema de Nomes de Dominio (DNS).
 • Cando unha etiqueta se atopa á esquerda doutra, a etiqueta que se atopa á esquerda define un subdominio (un subnivel na árbore xerárquica) do dominio definido pola etiqueta que se atopa á súa dereita.
 • Cada etiqueta pode ter entre 1 e 63 caracteres de lonxitude.
 • Un nome de dominio pode conter até 127 etiquetas. É dicir, a árbore xerárquica que define a estrutura do Sistema de Nomes de Dominio pode conter até 128 niveis (non esquezamos o nivel raíz ("root level") representado por un punto "." e do que descenden todos os demais niveis).
 • Un nome de dominio pode conter como máximo 255 caracteres de lonxitude.
 • A etiqueta baleira (sen ningún caracter) se reserva para o nivel máis alto da xerarquía ou nivel raíz ("root level").

Exemplos: 

 1. O nome de dominio www.example.com está composto por estas 3 etiquetas: "www", "example" e "com". Estas 3 etiquetas están separadas por puntos. A etiqueta "com" fai referencia ao primeiro subnivel da xerarquía de nomes de dominio ou TLD ("Top Level Domain"). A etiqueta "example" define un subdominio do dominio "com" dentro do segundo subnivel da xerarquía e correspóndese co dominio de segundo nivel (Second Level Domain ou SLD) example.com. Do mesmo xeito, a etiqueta "www" define un subdominio do dominio "example.com", dentro do terceiro subnivel da xeraraquía.
 2. Seguindo o exemplo representado na imaxe que acompaña a este artigo, temos o nome de dominio "ru.wikipedia.org". Neste exemplo, o nome de dominio está formado polas etiquetas "ru", "wikipedia" e "org", separadas por puntos. A etiqueta "org" fai referencia ao dominio de nivel superior ou TLD dentro do primeiro subnivel da xerarquía de nomes de dominio. A etiqueta "wikipedia" define un subdominio do dominio ".org" dentro do segundo subnivel da xerarquía e correspóndese co dominio de segundo nivel, "Second Level Domain" ou SLD, wikipedia.org. A etiqueta "ru" define un subdominio do dominio "wikipedia.org", dentro do terceiro subnivel da xeraraquía, correspondéndose cun dominio de terceiro nivel.

Como podo contratar un Nome de Dominio?

Os nomes de dominio contrátanse a través dun Axente Rexistrador de Dominios, que non é máis que unha empresa que actúa de intermediaria entre o usuario que desexa rexistrar un nome de dominio e as entidades encargadas de xestionar os distintos Nomes de Dominio de Nivel Superior (gTLDs e ccTLDs): IANA, ICANN, dominios.es, etc.

A modo de exemplo, Karakana Factoría TIC actúa como axente rexistrador de dominios, polo que, se desexas rexistrar un nome de dominio, nós podemos encargarnos de realizar todo o proceso, así como de asesorarche para que consigas rexistrar o nome de dominio máis adecuado para o teu proxecto en internet.

Cabe destacar que, cando se rexistra un nome de dominio ao noso nome, non obtemos ningún tipo de propiedade legal sobre o dominio, senón unicamente un dereito exclusivo para o seu uso durante un período de tempo determinado, que é o período durante o cal se contrata o dominio.

Cada un dos diferentes gTLDs e ccTLDs ten un período mínimo de contratación, pero o habitual é que os nomes de dominio se contraten durante períodos de tempo de polo menos un ano. É dicir, podemos contratar un nome de dominio por un período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc. Unha vez que o período durante o cal contratamos o nome de dominio conclúe, se non renovamos a súa contratación, o nome de dominio quedará libre para que calquera outra persoa ou organización poida proceder á súa contratación, polo que resulta sumamente importante acordarse de renovar os nomes de dominio que teñamos contratados para evitar perder o seu dereito de uso exclusivo.

Canto custa contratar un Nome de Dominio?

O custo do rexistro dun nome de dominio dependerá, en xeral, da política de prezos aplicada polo axente rexistrador de dominios e do dominio de nivel superior (TLD) elixido. Así, o prezo non será o mesmo para rexistrar un dominio .com, que para rexistrar un dominio .eu ou un dominio .tv. Ademais, estes prezos oscilan ao longo do tempo.

A modo de exemplo, actualmente (Outubro 2012), a contratación dun nome de dominio pertencente a un dos TLDs máis comúns (.com, .es, .net, .org, etc.) por un período de 1 ano, ten un prezo medio ao redor dos 14€+IVE.

Podo contratar un nome de dominio con eñe?

. Inicialmente non resultaba posible rexistrar nomes de dominio que incluísen unha eñe, ou unha vocal acentuada, ou calquera dos caracteres que non existen dentro do alfabeto inglés. Unicamente estaban permitidos os caracteres do alfabeto inglés, o punto ".", os díxitos do 0 ao 9, e o guión (a condición de que o guión tivese un caracter antes e outro despois, é dicir, o guión non pode estar ao comezo nin ao final de ningunha das etiquetas que compoñen o nome de dominio).

Con todo, recentemente, a organización ICANN, encargada da xestión dos nomes de dominio, aprobou o Sistema IDNA (Internationalizated Domain NAme), que permite rexistrar nomes de dominio que conteñan caracteres pertencentes ao alfabeto de calquera idioma e non só do idioma inglés. A estes nomes de dominio que conteñen caracteres pertencentes a un alfabeto diferente do alfabeto inglés coñéceselles co nome de Dominios Multilingües ou Nomes de Dominio Internacionalizados (Internationalizated Domain Names ou IDNs).

O sistema IDNA só funciona correctamente cando se utiliza nun navegador compatible co devandito sistema. É dicir, se rexistras un nome de dominio como "esparteño.com", que contén unha "ñ", e aloxas nel a túa páxina web, só poderán acceder a ela aqueles usuarios que utilicen un navegador compatible co sistema IDNA. O mesmo ocorrería se utilizases unha dirección de correo electrónico como "info@esparteño.com", é dicir, só aqueles usuarios que utilizasen un programa de correo electrónico que soporte o sistema IDNA poderían enviarche un correo electrónico ou recibir un correo electrónico procedente desa dirección. Aínda que as últimas versións dos navegadores e programas de correo electrónico máis habituais soportan o sistema IDNA, aínda existen moitos usuarios utilizando versións antigas deste tipo de programas. Por este motivo, o máis recomendable polo momento é dispor dun nome de dominio que utilice unicamente os caracteres do alfabeto inglés, pero podes ir contratando tamén un nome de dominio con caracteres do alfabeto español se queres pensar no futuro, aínda que polo momento non o utilices.

Como pescudar se o Nome de Dominio que quero rexistrar está libre?

Dado que calquera persoa ou organización pode rexistrar calquera nome de dominio, o máis habitual será que cando queiramos rexistrar un nome de dominio este xa fose rexistrado previamente por outra persoa. Por tanto, antes de rexistrar un nome de dominio, debemos comprobar se este se atopa actualmente dispoñible para a súa contratación.

Existen diferentes ferramentas que nos permiten comprobar se un nome de dominio se atopa dispoñible ou non. Todas estas ferramentas consultan unha Base de Datos que contén a información dos nomes de dominio, os datos da persoa que rexistrou cada dominio, cando caduca o rexistro de cada un deles, etc. A Base de Datos que contén toda esta información, coñécese co nome de "Servizo de Whois".

Moitas destas ferramentas son sinxelas páxinas web que nos permiten realizar este tipo de comprobacións desde o noso navegador. Por exemplo, a Páxina Web  Dominios Libres permítenos comprobar se un nome de dominio se atopa ou non actualmente dispoñible para os TLDs máis habituais (.com, .é, .org, .net, etc.). Para iso, non temos máis que escribir o nome de dominio que queremos rexistrar e marcar aqueles TLDs que nos interesen. Unha vez que pulsemos no botón "Comprobar", indicaranos que combinacións do nome de dominio e TLD atópanse libres e cales están xa actualmente rexistradas.

Ademais, no caso de que un determinado nome de dominio estea xa rexistrado, poderemos consultar a información da persoa que o rexistrou, así como o período durante o cal ese dominio permanecerá contratado pola devandita persoa, xa que esta información é pública. Os datos que poderemos ver da persoa que rexistrou o dominio, son: nome e apelidos, dirección postal, teléfono e dirección de e-mail. Se esa persoa non procede á renovación do rexistro do nome de dominio antes de que conclúa o período durante o cal o contratou, o nome de dominio quedará libre novamente, podendo ser rexistrado a partir de entón por calquera persoa.

Como se interpreta a información de rexistro dun dominio?

Cando accedemos ao "Servizo de Whois" a través dalgunha das ferramentas previamente mencionadas (por exemplo a páxina web Dominios Libres) para consultar a información relativa ao rexistro dun determinado nome de dominio, poderemos ver a seguinte información:

 • “Domain Name”: nome de dominio ao que fai referencia a información consultada.
 • “Status”: estado no que se atopa o nome de dominio. Os valores posibles para este estado dependen do Dominio de Nivel Superior (TLD) ao que pertence o nome de dominio, pero algúns estados comúns para o caso do TLD .com son:
  • “OK”: o dominio está activo e non ten asociada ningún tipo de restrición.
  • “ClientUpdateProhibited”: o dominio está activo pero está protexido para que non resulte posible modificar os seus servidores de nomes nin o seu "AuthCode".
  • “ClientDeleteProhibited”: o dominio está protexido para que non poida ser eliminado.
  • “ClientRenewProhibited”: o nome de dominio atópase protexido para que non poida ser renovado.
  • “RedemptionPeriod”: o dominio caducou, é dicir, terminou o período durante o cal estaba contratado. O dominio pode permanecer neste estado até un máximo de 30 días e durante este período, o usuario que tiña rexistrado o dominio aínda pode solicitar a súa renovación.
  • “PendingRestore”: o dominio caducou e o usuario que o tiña rexistrado ao seu nome solicitou a súa renovación durante o estado "RedemptionPeriod". O dominio pode permanecer neste estado durante un período que pode durar até un máximo de 7 días mentres se completa a renovación.
  • “PendingDelete”: o dominio caducou e non se solicitou a súa renovación durante o estado "RedemptionPeriod" . Mentres o dominio se atope neste estado non se pode solicitar a renovación do dominio. O dominio permanece neste estado durante 5 días, transcorridos os cales o dominio quedará libre de novo para que calquera persoa poida rexistralo. 
 • “Created on”: é a data na cal o nome de dominio se rexistrou por primeira vez.
 • “Expires on”: data na cal caduca o dominio, é dicir, a data na que termina a concesión exclusiva de uso do nome de dominio. Se o usuario que rexistrou o dominio non o renova antes desta data, entón o nome de dominio quedará libre para que calquera usuario poida rexistralo ao seu nome.
 • “Last update on”: data na que se actualizou por última vez a información do nome de dominio, cousa que ocorre, por exemplo, cada vez que se renova a contratación do dominio por un período de tempo adicional.
 • “Registrant”: este campo contén a información de contacto da persoa a nome da cal se rexistra o dominio e que habitualmanete coñécese como propietario do dominio, é dicir, a persoa á cal se concedeu a licenza de uso exclusivo do nome de dominio polo período de tempo contratado.
 • “Administrative Contact”: este campo contén a información de contacto do chamado contacto administrativo do dominio, é dicir, unha persoa na que o propietario do dominio pode delegar a súa xestión.
 • “Technical Contact”: este campo contén a información de contacto do contacto técnico do dominio. O contacto técnico é o encargado de que a configuración do nome de dominio sexa a correcta, para que se poida acceder aos servizos dispoñibles a través dese nome de dominio (unha páxina web, direccións de correo electrónico pertencentes a ese dominio, etc.).
 • “Billing Contact”: contén a información de contacto do contacto destinado a facturación, é dicir, da persoa encargada de recibir e pagar as facturas correspondentes á contratación ou renovación do nome de dominio.
 • “Name Servers”: contén a información dos servidores de nomes, é dicir, dos computadores encargados de traducir o nome de dominio nunha dirección IP, tal e como xa explicamos anteriormente.

Cando nos campos "Registrant", "Administrative Contact", "Technical Contact" e "Billing Contact" falamos de información de contacto, estamos a referirnos aos seguintes datos:

 • Nome e apelidos.
 • Dirección postal.
 • Número de Teléfono.
 • Dirección de e-mail.

Cabe destacar que, se rexistramos un nome de dominio, debemos asegurarnos de que os datos de contacto proporcionados para as persoas de contacto do dominio ("Registrant", "Administrative Contact", "Technical Contact" e "Billing Contact") sexan correctos, mantendo esta información convenientemente actualizada. No caso de que estes datos non fosen correctos, os organismos encargados da xestión dos Nomes de Dominio poderían chegar a suspender o uso do dominio ou mesmo a desposuírnos do dereito exclusivo á súa utilización.

Podo cambiar os datos de contacto do meu dominio?

Si. Podes cambiar estes datos sempre que o desexes e ademais, é importante que manteñas esta información de contacto actualizada ou, doutro xeito, poderías chegar a ser desposuído do dereito exclusivo de utilización do teu dominio.

Cando rexistras un nome de dominio, o axente rexistrador de dominios  a través do cal levas a cabo o rexistro debe proporcionarche algún tipo de panel de control desde o cal poderás modificar de forma sinxela a información de contacto das persoas de contacto asociadas ao teu nome de dominio: "Registrant", "Administrative Contact", "Technical Contact" e "Billing Contact".

Con todo, este proceso pode non resultar tan sinxelo para o caso no que o noso nome de dominio pertenza a certos Dominios de Nivel Superior (TLDs). Así, por exemplo, se o noso dominio pertence ao ccTLD .es e desexamos cambiar a información de contacto da persoa a nome da cal está rexistrado o nome de dominio ("Registrant Contact"), entón debemos cubrir un formulario especial e achegar a fotocopia do DNI tanto da persoa que actualmente figura como "Registrant Contact" do dominio como da persoa que figurará no devandito contacto unha vez realizado o cambio.

Cando contrato un nome de dominio, todo o mundo poderá ver os meus datos?

Como xa explicamos, os datos correspondentes ao rexistro dun nome de dominio son datos públicos aos que calquera persoa pode acceder desde calquera parte do mundo. Estes datos inclúen:

 • Nome e apelidos da persoa que rexistra o dominio.
 • A súa dirección postal.
 • O seu número de teléfono.
 • A súa dirección de e-mail.

Evidentemente, isto pode supor un problema, pois ao estar expostos publicamente tanto o noso teléfono como a nosa dirección de e-mail, podemos empezar a recibir chamadas ou correos electrónicos ofrecéndonos todo tipo de produtos e servizos probablemente non desexados, dado que hai persoas e empresas que se dedican a recompilar este tipo de información pública e vendela a outras empresas.

Para evitar este problema, existen algunhas solucións, coñecidas comunmente co nome de "Protección de Whois" e que consisten en entregar un poder de representación a algunha entidade, de modo que ao rexistrar o nome de dominio, os datos que se fan públicos son os que corresponden á devandita entidade e non os nosos propios datos. Cando se contrata unha "Protección de Whois", como a dirección de e-mail que figura nos datos de rexistro do dominio non é a nosa dirección de e-mail senón a correspondente á entidade que nos representa, dita entidade nos reenviará as comunicacións recibidas na súa dirección de e-mail relativas ao proceso de xestión do noso nome de dominio.

Este tipo de protección contra o acceso público aos nosos datos está dispoñible en xeral para todos os nomes de dominio, sexa cal for o dominio de nivel superior (TLD) ao que pertenzan. Con todo, no caso dalgúns TLDs, como é o caso do ccTLD .eu, non é posible contratar este tipo de protección debido á existencia dunha serie de problemas legais. O mesmo ocorre cos dominios co ccTLD .es que fan referencia a topónimos. No entanto, aínda non existe unha normativa unificada que regule este tipo de protección, polo que é posible que no futuro aparezan novas limitacións á hora de contratar o servizo de "Protección de Whois".

O custo do Servizo de "Protección de Whois" adoita ser moi baixo, situándose actualmente (Outubro de 2012) ao redor de 1€+IVE por cada nome de dominio e por un período dun ano.

Con que TLD rexistro o meu nome de dominio?

Como xa explicamos, a variedade de Dominios de Nivel Superior (TLDs) existentes nestes momentos é enorme. Lembremos que, a día de hoxe (Outubro de 2012), existen 22 Nomes de Dominio de Nivel Superior Xenéricos ou gTLDs (.com, .net, .org, etc.) e 293 Nomes de Dominio de Nivel Superior baseados en Códigos de Países ou ccTLDs (.es, .eu, .us, .uk, etc.).  Podes consultar a lista actualizada de TLDs dispoñibles na Wikipedia ou na páxina web da organización IANA.
Debido a esta enorme variedade de TLDs, pode resultar difícil decidir que TLDs elixir. Por iso, a continuación enumeraremos unha serie de consellos para axudarche a decidir que TLD escoller cando vaias rexistrar un nome de dominio:

 1. Nomes de Dominio de Nivel Superior Xenéricos ou gTLDs (.com, .net, .org, etc.):
 • O Dominio de Nivel Superior Xenérico (gTLD) máis amplamente utilizado é o .com. A maioría das persoas que accederon algunha vez a internet están familiarizadas con el e resúltalles fácil de lembrar. Se o nome de dominio que escolliches está libre para este gTLD, non o dubides e rexístrao.​
 • Céntrate unicamente nos gTLDs máis habituais e coñecidos: .com, .net, .org, .biz e naqueles que teñan sentido para o teu negocio, por exemplo:
  • .travel: se vas crear unha páxina web de viaxes nese dominio.
  • .xxx: se vas crear unha páxina web con contidos para adultos.
  • .museum: se se trata da páxina web dun museo.
  • Etc.
 1. Nomes de Dominio de Nivel Superior baseados en Códigos de Países ou ccTLDs (.es, .eu, .us, .uk, etc.): reserva o teu dominio para aqueles Dominios de Nivel Superior baseados en códigos de países (ccTLDs) correspondentes aos países ou territorios que pretendes abarcar. Por exemplo: se o dominio que estás a rexistrar vai ser utilizado para crear unha tenda online que unicamente vai vender a usuarios do territorio español, entón rexistra o teu dominio co ccTLD .es. Se ademais, tes pensado vender no Reino Unido e en Estados Unidos, rexistra tamén o teu dominio para os ccTLDs correspondentes a eses países (.uk e .us respectivamente).

Ademais de todo o exposto, resulta moi recomendable rexistrar o teu nome de dominio para os gTLDs máis comúns (.com, .net, .org) e os ccTLDs daqueles países ou territorios (.es, .uk, .us, etc.) nos que se atopan os usuarios que poidan estar interesados nos produtos ou servizos que ofrecerás desde o teu nome de dominio, mesmo aínda cando non necesites inicialmente estes dominios. O motivo é o de protexer a túa marca. Por exemplo: imaxina que rexistras un nome de dominio coa túa marca e o gTLD .com pero que, aínda que ese nome de dominio está libre para os TLDs .net e .es, decides non rexistrar o teu nome de dominio para eses TLDs. Agora imaxina que no teu dominio .com creas unha Tenda Online para a venda de produtos educativos infantís. Dada esta situación, podería ocorrer, por exemplo, que alguén rexistrase o teu nome de dominio cos TLDs .net e .es, que se atopaban libres e ti non tiveches a precaución de rexistrar, para montar neles unha Páxina Web con contidos para adultos ou outra Tenda Online para a venda de produtos educativos infantís que che faga competencia con prezos máis baratos usando a túa propia marca.

Que ocorre se o Dominio que quero rexistrar xa está rexistrado?

Se posúes unha marca e alguén rexistrou un nome de dominio que se corresponde coa túa marca ou que é similar á túa marca, podes tratar de recuperar ese nome de dominio usando o mecanismo coñecido como Política Uniforme de Resolución de Disputas relativas a Nomes de Dominios ou UDRP  (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy). O mecanismo UDRP actualmente (Outubro de 2012) só é aplicable a algúns dos gTLDs máis utilizados e a uns poucos ccTLDs.
Este procedemento de resolución de disputas pode utilizarse con éxito para recuperar un nome de dominio que utilice a nosa marca porque, cando se rexistra un nome de dominio, a persoa a nome da cal se rexistra o dominio está a aceptar implicitamente unha serie de condicións entre as que se atopan:

 • Non actuar contra os dereitos de terceiras persoas.
 • Aceptar a participación nun proceso de arbitraxe no caso de que outra persoa reclame o nome de dominio.

E que ocorre se o nome de dominio que queremos rexistrar xa está rexistrado pero ese nome non está relacionado cunha marca senón que é un nome xenérico?. Nese caso só temos 3 opcións:

 1. Esperar ata que o usuario que rexistrou o dominio deixe de renovalo para que, deste xeito, o nome de dominio volva quedar libre para que poida ser rexistrado de novo por calquera persoa.
 2. Pornos en contacto coa persoa que rexistrou o nome de dominio e tratar de chegar a un acordo. Lembremos que a información de contacto da persoa a nome da cal está rexistrado un dominio é pública.
 3. Se sospeitamos que a información de contacto asociada ao dominio non é correcta, podemos denunciar este feito ante as entidades encargadas da xestión do Sistema de Nomes de Dominios (ICANN, IANA, dominios.es, etc.) e solicitar que se retire a licenza exclusiva de uso do nome de dominio á persoa que actualmente a posúe.

 

Durante canto tempo rexistro o meu nome de dominio?

Depende. Se tes pensado montar un proxecto (por exemplo: unha Páxina Web, unha Tenda Online, un Blog, unha Aplicación Web, etc.) asociado ao devandito nome de dominio, entón o mellor é que rexistres o teu nome de dominio por un período de tempo canto máis longo mellor. Isto débese a que os buscadores como Google, Bing, etc. teñen en conta esta información e valoran positivamente que o nome de dominio non caduque proximamente. É dicir, se rexistras o teu nome de dominio por 5 anos, por exemplo, implicitamente estaslle indicando aos buscadores que crees firmemente no teu proxecto e que este estará online durante un longo período de tempo, polo que os buscadores recompensaranche mellorando o posicionamento do teu dominio e incrementando a súa visibilidade nas páxinas de resultados. A nosa recomendación é que, nestes casos, rexistres o teu nome de dominio por un período de polo menos 3 anos e que despois o vaias renovando anualmente para que en todo momento o período de tempo que falte para a súa caducidade sexa maior de 2 anos.

Pola contra, se non tes pensado crear un proxecto asociado ao teu nome de dominio, entón o período durante o cal rexistras o teu dominio non é un factor importante e podes rexistralo polo tempo que desexes.

Que ocorre se me esquezo de renovar o meu nome de dominio?

Se rexistras un nome de dominio por un determinado período de tempo e esqueces renovalo antes de que ese período conclúa, o dominio deixará de funcionar e o mesmo ocorrerá con calquera servizo que se atope asociado ao nome de dominio, por exemplo: a túa páxina web, o teu blog, a túa tenda online, as túas direccións de correo electrónico, etc. Cando isto ocorre, o nome de dominio pasará a estar nun estado coñecido co nome de "RedemptionPeriod", no cal permanecerá durante un máximo de 30 días. Durante este estado, aínda é posible renovar o dominio, aínda que haberá que pagar un recargo adicional. Se durante estes 30 días non renovamos o dominio, este pasará a estar nun estado coñecido como "PendingDelete" durante 5 días. Cando o dominio se atopa no estado "PendingDelete" xa non resulta posible a súa renovación e, pasados eses 5 días, o nome de dominio quedará libre de novo, podendo ser rexistrado por calquera persoa que o desexe.

Se mentres o dominio se atopa no estado "RedemptionPeriod" solicitamos a súa renovación, o dominio pasará a atoparse nun estado coñecido co nome de "PendingRestore" no cal pode estar até 7 días mentres se completa a súa renovación. Durante este período o dominio seguirá sen funcionar.
Isto é o que ocorre cando un dominio caduca e ese dominio pertence a algún dos TLDs máis comúns (.com, .net, etc.), aínda que o proceso pode diferir para algúns TLDs concretos.

Por tanto, resulta sumamente importante acordarse de renovar os nomes de dominio que teñamos rexistrados ao noso nome, pois se esquecemos facelo, no mellor dos casos o dominio (e todos os servizos asociados a el) poderían deixar de funcionar durante un período de tempo que podería estenderse até os 37 días, e no peor dos casos poderiamos perder o dereito exclusivo de explotación do nome de dominio, que podería entón ser rexistrado por outra persoa.

Que é un Traslado de Dominio?

Un traslado de dominio é un procedemento que nos permite transferir a xestión dun nome de dominio rexistrado ao noso nome dun axente rexistrador de dominios a outro. Existen diferentes motivos polos que un usuario pode desexar solicitar o traslado dun nome de dominio rexistrado ao seu nome, por exemplo:

 • O usuario que rexistrou o dominio non está satisfeito coa atención recibida polo axente rexistrador de dominios.
 • Outro rexistrador de dominios ofrece un mellor servizo ou unha relación calidade/prezo máis atractiva.
 • Etc.

 

Como podo realizar un Traslado de Dominio?

Aínda que o procedemento pode diferir lixeiramente en función do Dominio de Nivel Superior (TLD) ao que pertenza o nome de dominio, en xeral, para realizar un traslado de dominio hai que seguir estes pasos:

 1. Solicitar o desbloqueo do nome de dominio ao axente rexistrador de dominios actual: normalmente, cando se rexistra un dominio, ese dominio pásase a un estado "bloqueado" como medida de seguridade para impedir que por erro ou debido a un fallo de seguridade o nome de dominio poida ser trasladado para que sexa xestionado por outro rexistrador de dominios.
 2. Solicitar o "AuthCode" ao axente rexistrador de dominios actual: o "AuthCode" é un código de seguridade que debemos coñecer para poder realizar o traslado do dominio.
 3. Solicitar ao novo axente rexistrador de dominios o traslado do dominio, achegando para iso o "AuthCode" asociado ao dominio.
 4. Unha vez que o novo axente rexistrador de dominios solicite o traslado do nome de dominio, enviarase un e-mail de confirmación á dirección de e-mail que figura na información de contacto do contacto administrativo do dominio. Este e-mail conterá unha ligazón de confirmación no que debemos pulsar para que o proceso siga o seu curso.

Unha vez completados estes pasos, o traslado do nome de dominio farase efectivo, aínda que segundo o Dominio de Nivel Superior (TLD) do dominio este proceso pode durar entre 1 e 7 días.
Antes de iniciar un traslado de dominio debemos ter en conta unha serie de cuestións:

 1. Debemos asegurarnos de que temos acceso á dirección de e-mail que figura na información de contacto do contacto administrativo do dominio, senón non poderemos completar o proceso de traslado.
 2. Deben transcorrer polo menos 60 días desde o rexistro do dominio ou ben 45 días desde a súa renovación.
 3. O nome de dominio non pode estar caducado nin a piques de caducar.
 4. O axente rexistrador de dominios actual está obrigado a desbloquear o nome de dominio e a facilitar o seu "AuthCode" cando a persoa a nome da cal está rexistrado o dominio desexa realizar un traslado do dominio a outro axente rexistrador de dominios.

Que é unha Redirección de Dominio?

Nunha redirección de dominio interveñen 2 nomes de dominio, de modo que, cando un usuario tenta acceder ao primeiro nome de dominio, o usuario é redirixido cara ao segundo nome de dominio.
Exemplo: supoñamos que creamos unha marca comercial chamada "marcaconeñe" que inclúe unha eñe no seu nome e queremos rexistrar o nome de dominio marcaconeñe.com. Supoñamos tamén que ese dominio se atopa dispoñible para ser rexistrado e que o nome de dominio marcaconene.com (o mesmo nome de dominio pero sen eñe) tamén está dispoñible. Tal e como explicamos, o Dominio marcaconeñe.com é un Dominio Multilingüe ou Nome de Dominio Internacionalizado, que só será accesible por aqueles usuarios que teñan un navegador compatible co Sistema IDNA (Internationalizated Domain NAme). Por tanto, se queremos montar unha Páxina Web asociada a ese dominio marcaconeñe.com e queremos garantir que calquera usuario poderá visitala, o que debemos facer é rexistrar ambos nomes de dominio (marcaconeñe.com e marcaconene.com) e redirixir o dominio marcaconeñe.com cara ao dominio marcaconene.com. Este último dominio (marcaconene.com) será ao que estará asociado a páxina web. Deste xeito, se alguén introduce o nome de dominio con eñe (marcaconeñe.com) na barra de direccións do seu navegador, será redirixido ao nome de dominio sen eñe (marcaconene.com), accedendo así sen ningún problema á Páxina Web asociada ao devandito dominio.

Que é un parking de Dominio?

Coñécese co nome de parking de Dominio a unha sinxela Páxina Web, cuxo contido normalmente é estático e provisional, que adoita asociarse a un nome de dominio no momento no que se rexistra e mentres non se crea unha Páxina Web definitiva para o devandito dominio. Esta sinxela Páxina Web adoita mostrar:

 • Información de contacto da persoa que rexistrou o dominio.
 • Algún tipo de publicidade.
 • Unha conta atrás co tempo que falta para que se atope dispoñible a Páxina Web que estará finalmente asociada a ese nome de dominio.
 • Etc.

O Parking de Dominios é un servizo que os axentes rexistradores de dominios adoitan ofrecer de forma gratuíta cando se contrata un nome de dominio. Algúns destes axentes rexistradores de dominios, como é o caso de goDaddy, utilizan estas páxinas para incluír publicidade dos seus produtos e servizos.

Pódese gañar diñeiro ca compra-venda de dominos?

Si. Hai anos, algúns usuarios dedicábanse a rexistrar nomes de dominio que facían referencia a marcas comerciais que non tiveran a precaución de rexistrar os devanditos dominios. Cando estas marcas comerciais querían adquirir eses nomes de dominio, os usuarios que os rexistraron pedíanlles elevadas sumas de diñeiro a cambio de traspasarlles o dereito de uso exclusivo deses dominios. Nalgúns casos, se a marca comercial non accedía ás peticións do usuario que rexistrara o dominio, este podía chegar a crear unha páxina web con contidos inapropiados e asociala a eses nomes de dominio, coa finalidade de exercer unha maior presión sobre a marca comercial, que vía así como a súa marca resultaba asociada a eses tipo de contidos.
Nos últimos anos foi xurdindo lexislación para regular este tipo de condutas e evitar este tipo de situacións, permitindo que o lexítimo propietario dunha marca poida recuperar o nome de dominio correspondente á súa marca.

Algunhas empresas dedicadas ao rexistro de dominios tamén foron acusadas de rexistrar automaticamente aqueles dominios que non estaban rexistrados cando alguén os buscaba desde a súa páxina web para comprobar se estaban xa rexistrados ou non.
A pesar da existencia destas prácticas de dubidosa ética, pódese gañar diñeiro mediante a compra-venda de dominios de forma completamente legal. Para iso, a práctica máis habitual consiste en rexistrar algún nome de dominio que no futuro poida resultar atractivo a algunha gran empresa. Por exemplo, se o nome de dominio seguros.com estivese libre, poderiamos rexistralo ao noso nome e, no futuro, algunha compañía aseguradora podería desexar adquirir ese nome de dominio para poder ofrecer os seus servizos desde unha páxina web asociada a ese dominio.

O valor estimado dun nome de dominio vén dado por multitude de factores, como son:

 • A antigüidade do dominio: canto máis tempo transcorrese desde que o dominio foi rexistrado, maior será o seu valor.
 • O seu pagerank: canto maior sexa o pagerank asociado a un dominio, máis alto será o seu valor.
 • O tráfico que estea a recibir: cantas máis visitas estea a recibir ese dominio, máis alta será a súa valoración.
 • O seu Dominio de Nivel Superior (TLD): o TLD máis valorado é o .com, aínda que cada vez os ccTLDs (.es, .pt, .us, .eu, etc.) son máis valorados.
 • A súa lonxitude: os nomes de dominio teñen maior valor canto menor é a súa lonxitude.
 • Palabras crave: o valor dun dominio increméntase se inclúe palabras crave que poidan resultar de interese para algún gran sector empresarial, como por exemplo, as palabras: seguros, coches, vivendas, alugueres, etc.
 • Etc.

Ao mercado de compra-venda de dominios coñéceselle comunmente co nome de "domain aftermarket". A maioría das transaccións realizadas dentro deste mercado son transaccións privadas que non transcenden á opinión pública, pero entre aquelas transaccións que si se fixeron públicas, as 3 transaccións correspondentes a vendas de nomes de dominio cun maior importe, son até a data (Outubro 2012):

 • insure.com: vendido en 2009 por 16 millóns de dólares.
 • sex.com: vendido en outubro de 2010 por 14 millóns de dólares.
 • fund.com: vendido en 2009 por 9,99 millóns de libras esterlinas.

Curiosidades relacionadas cos nomes de dominio

A continuación relátanse algunhas curiosidades relacionadas cos nomes de dominio:

 • A organización encargada da xestión dos nomes de dominio, ICANN, reservou o nome de dominio example.com coa finalidade de que poida ser usado como un dominio ficticio en diversas situacións:
  • A modo de exemplo nos libros de texto.
  • En películas, series de televisión e outros formatos multimedia, do mesmo xeito que en moitas películas utilízase o prefixo telefónico ficticio 555.
  • Etc.
 • Do mesmo xeito, ICANN tamén reservou o Dominio de Nivel Superior (TLD) .example para os mesmos fins.
 • O primeiro nome de dominio rexistrado para uso comercial pertencente ao Dominio de Nivel Superior (TLD) .com foi symbolics.com. Rexistrouse o 15 de Marzo de 1985 por unha empresa dedicada aos sistemas de computadores chamada "Symbolics Inc." e situada en Cambridge (Massachusetts).
 • En 1992 había menos de 15.000 dominios rexistrados pertencentes ao Dominio de Nivel Superior (TLD) .com.
 • En decembro de 2009 había máis de 192.000.000 de dominios rexistrados.
 • O 15 de Marzo de 2010 había máis de 84.000.000 de dominios rexistrados pertencentes ao Dominio de Nivel Superior (TLD) .com, dos cales:
  • 11.900.000 pertencían a empresas.
  • 4.300.000 pertencían a Páxinas Web de entretemento.
  • 3.100.000 estaban relacionados coas finanzas.
  • 1.800.000 eran Páxinas Web relacionadas cos deportes.
 • En xullo de 2012 existían máis dominios rexistrados pertencentes ao Dominio de Nivel Superior (TLD) .com que dominios rexistrados pertencentes a todos os demais TLDs combinados.
 • Até a data (Outubro de 2012), o nome de dominio que foi vendido por un maior valor foi insure.com. Foi vendido en 2009 por 16 millóns de dólares.
Categorías: Divulgación