Aviso legal

1. Identificación da empresa titular

Denominación social: KARAKANA FACTORÍA TIC S.L.

Nome comercial: KARAKANA.

Domicilio social: Av. Camelias 114, bloque 2 - baixo. 36211 Vigo (Pontevedra).

NIF: B36780724.

Datos rexistrais: Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Tomo 3677, Libro 3677, Folio 20, Inscrición 1ª, Folla PO-50578.

Nome de dominio: www.karakana.es.

Datos de contacto:

  • Dirección postal: Av. Camelias 114, bloque 2 - baixo. 36211 Vigo
  • Teléfono de atención ao cliente: 986 192 501
  • Dirección de correo electrónico: info@karakana.es

2. Obxecto

KARAKANA FACTORÍA TIC S.L. (en diante KARAKANA) pon a disposición dos usuarios o presente documento, coa finalidade de dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os USUARIOS do sitio web respecto de cales son as condicións de uso do sitio web. Este documento exponse con carácter pemanente no sitio web titularidade de KARAKANA, www.karakana.es, podendo os USUARIOS consultalo, arquivalo, ou imprimilo.

O sitio web www.karakana.es foi desenvolvido para prestar servizos de desenvolvemento de software, xestión de nomes de dominio e aloxamento web, e facilitar o acceso aos USUARIOS a toda a información sobre KARAKANA e as características dos servizos ofertados, así como outras informacións complementarias que KARAKANA inclúe directamente ou a través das correspondentes ligazóns. A través deste sitio web, os USUARIOS poden contratar os servizos que se ofrecen.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de USUARIO, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación. KARAKANA resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web www.karakana.es, sen que exista obrigación de preavisar ou pór en coñecemento dos usuarios ditas modificacións.

3. Responsabilidade

KARAKANA exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web de KARAKANA, www.karakana.es, pode incluír ligazóns a contidos de terceiros. Dado que non é posible controlar os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, KARAKANA non asume ningún tipo de responsabilidade respecto de devanditos contidos. En todo caso, KARAKANA manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravenir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, así como pór en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

KARAKANA non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, nos comentarios do blog ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente no seu sitio web. No entanto e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, KARAKANA ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, para colaborar de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravenir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o USUARIO considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente os 365 días do ano, 24 horas ao día. No entanto, KARAKANA non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso ao sitio web.

4. Protección de datos persoais

KARAKANA atópase profundamente comprometida co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

KARAKANA pon a disposición dos USUARIOS a Política de Privacidade da entidade, informando os usuarios respecto dos seguintes aspectos:

  • Datos do Responsable do tratamento.
  • Datos tratados.
  • Ficheiro no que se almacenan.
  • Finalidade do tratamento.
  • Obrigatoriedade ou non de facilitalos, así como as consecuencias en caso de non facilitalos.
  • Sobre os dereitos que asisten a todo usuario e o procedemento para exercitalos.

5. Propiedade intelectual e industrial

O sitio web www.karakana.es, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de KARAKANA ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización destes contidos, require en todo caso da autorización escrita previa por parte de KARAKANA. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, KARAKANA conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

KARAKANA recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha de KARAKANA sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

6. Lexislación aplicable e xurisdición

Para a resolución de calquera controversia ou conflito relacionado co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Vigo, renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.