Política de privacidade

1. Identificación da empresa titular

Denominación social: KARAKANA FACTORÍA TIC S.L.

Nome comercial: KARAKANA.

Domicilio social: Av. Camelias 114, bloque 2 - baixo. 36211 Vigo (Pontevedra).

NIF: B27749084.

Datos rexistrais: Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Tomo 3677, Libro 3677, Folio 20, Inscrición 1ª, Folla PO-50578.

Nome de dominio: www.karakana.es.

Datos de contacto:

  • Dirección postal: Av. Camelias 114, bloque 2 - baixo. 36211 Vigo.
  • Teléfono de atención ao cliente: 986 192 501.
  • Dirección de correo electrónico: info@karakana.es.

2. Información ao usuario da existencia do ficheiro e solicitude do consentimento para o tratamento automatizado dos seus datos persoais

KARAKANA FACTORÍA TIC S.L. (en diante, KARAKANA) cumpre estritamente a normativa vixente e aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal, establecida na Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento, e informa os USUARIOS do seu sitio web de que os devanditos datos serán incorporados nun ficheiro para o seu tratamento automatizado. Os USUARIOS, mediante a marcación da casa correspondente nos formularios que así o requiran, dan o seu consentimento ao devandito tratamento.

3. Finalidade dos datos

KARAKANA recolle determinados datos persoais que son introducidos polo USUARIO libremente nun formulario coa finalidade de poder contratar os distintos servizos, así como contestar e identificar as peticións realizadas polo USUARIO. KARAKANA informa que devanditos datos poderán ser tratados para as seguintes finalidades:

  • Remisión de comunicacións comerciais relacionadas cos produtos ou servizos ofrecidos por KARAKANA.
  • Elaboración de estudos estatísticos.
  • Tramitación de encargos, solicitudes ou calquera outro tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se pon a disposición do usuario no sitio web www.karakana.es.
  • Remitir o boletín de noticias do sitio web.

4. Obrigatoriedade da introdución dos datos

Para acceder ao sitio web www.karakana.es non é necesario achegar ningún dato de carácter persoal. No entanto, para realizar solicitudes de información, contratar algún servizo, ou realizar a compra dun produto si é necesario que o USUARIO achegar os seus datos nos formularios existentes no sitio web. Todos os campos son opcionais excepto aqueles que se sinalen especificamente como obrigatorios mediante un asterisco (*).

No caso de que non sexan facilitados todos os datos, KARAKANA non garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás necesidades do USUARIO.

5. Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

KARAKANA garante en todo caso ao USUARIO o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, información e oposición, nos termos dispostos na lexislación vixente. Por iso, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) poderá exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, xunto a unha copia do seu DNI, a través dos seguintes medios:

  • E-mail: info@karakana.es.
  • Correo postal: Av. Camelias 114, bloque 2 - baixo. 36211 Vigo (Pontevedra).

Do mesmo xeito, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición desde o apartado "a miña conta" no sitio web.

6. Responsable do tratamento

O responsable do tratamento dos datos é KARAKANA FACTORÍA TIC S.L., con domicilio social en Av. Camelias 114, bloque 2 - baixo. 36211 Vigo (Pontevedra). KARAKANA inscribiu debidamente os seus ficheiros na Axencia Española de Protección de Datos, podéndose consultar os mesmos en www.agpd.es.

7. Cesión dos datos

KARAKANA informa e garante expresamente ao USUARIO que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiras compañías sen contar co consentimento expreso, previo, informado, e inequívoco por parte dos titulares.

8. Utilización de cookies

KARAKANA utiliza cookies para obter información e realizar análises estatísticas sobre o uso do sitio web www.karakana.es. As cookies utilizadas por KARAKANA son anónimas e non se refiren aos datos persoais do USUARIO, nin en ningún caso permite o acceso a terceiros aos datos que o USUARIO poida ter no seu equipo persoal.

9. Direccións IP

Os servidores do sitio web www.karakana.es poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando este conéctase a Internet. Dita información pode ser rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamiento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

10. Seguridade

KARAKANA asegura a absoluta confidencialidade e privacidade dos datos persoais recolleitos, e adoptou as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

No entanto, KARAKANA non será responsable das incidencias que poidan xurdir ao redor de datos persoais cando estas derívense de causas alleas ao seu control, ou ben a unha falta de dilixencia do USUARIO en canto á garda e custodia das súas claves e datos persoais. KARAKANA posúe como garantía adicional un certificado de seguridade SSL, ofrecido por Thawte, Inc. (http://www.thawte.com/) que garante que a transmisión dos datos persoais do USUARIO realízase baixo unha contorna segura.

11. Envío de correos non solicitados (SPAM)

KARAKANA é absolutamente contraria á práctica de spam e nunca realiza este tipo de condutas. KARAKANA unicamente envía información aos correos electrónicos facilitados polos usuarios rexistrados e que, por tanto, aceptasen a súa política de protección de datos.