A Lei de Sociedades de Capital introduce o concepto de Sede electrónica

Hoxe entrou en vigor a Lei 25/2011, que reforma parcialmente a Lei de Sociedades de Capital, concepto que inclúe ás sociedades de responsabilidade limitada, as sociedades anónimas e as sociedades comanditarias por accións.

Dita Lei introduce no seu Artigo 1 o concepto de Sede electrónica, e introduce unha serie de trámites que é necesario realizar para a creación, supresión ou traslado dunha páxina web corporativa.

Artigo 11 bis. Sede electrónica.

1. A creación dunha páxina web corporativa deberá acordarse pola xunta xeral da sociedade. O acordo de creación deberá ser inscrito no Rexistro Mercantil ou ben ser notificado a todos os socios.

A supresión e traslado da páxina web da sociedade poderá ser acordada polo órgano de administración, salvo disposición estatutaria en contrario. Devandito acordo deberá inscribirse no Rexistro Mercantil ou ser notificado a todos os socios e, en todo caso, farase constar na propia páxina web suprimida ou trasladada, durante os trinta días posteriores á adopción do devandito acordo de traslado ou supresión.

2. Será a cargo dos administradores a proba da certeza do feito da inserción de contidos na web e da data en que se fixeron. Para acreditar o mantemento do devandito contido durante o prazo de vixencia será suficiente a manifestación dos administradores que poderá ser desvirtuada polo prexudicado mediante calquera proba admisible en Dereito.

Máis información: BOE.

Categorías: Noticias