O Comercio Electrónico en España: máis cifras

O Comercio Electrónico en España: máis cifras

Tras explicar en anteriores entradas deste blog cales son os principais tipos de comercio electrónico e proporcionar algunhas cifras e gráficos que mostran o estado do sector do comercio electrónico B2C en España durante o ano 2010, nesta entrada profundaremos na análise do devandito estado, achegando algúns datos e gráficos adicionais que resultan especialmente interesantes.

No seguinte gráfico móstrase a porcentaxe de usuarios que compran a través de internet bens ou servizos de diferentes sectores. Estas porcentaxes están calculadas sobre o total de internautas que realizan compras a través de internet. Neste gráfico podemos ver como máis da metade dos usuarios que realizan compras en internet adquiriron billetes de transporte e máis dun 40% realizou reservas de aloxamento a través de internet. Tamén podemos ver como hai 2 sectores que tiveron un gran crecemento en canto a vendas a través de internet durante o ano 2010: o sector de roupa e complementos, cun incremento anual do 9,9% e o sector de alimentación e bazar, cun incremento anual do 6,3%.

Sectores Emergentes en el Comercio Electrónico Español B2C durante el año 2010

No seguinte gráfico podemos observar unha clasificación dos usuarios que compran bens e/ou servizos a través de internet en función do seu gasto anual. Podemos ver como a porcentaxe de usuarios cuxo gasto anual se sitúa entre 501 e 1000 euros aumentou nun 6,3% con respecto ao ano 2009.

Distribución del gasto medio anual de los usuarios que realizaron compras a través de internet durante el año 2010

A seguinte gráfica mostra a frecuencia coa que os usuarios realizaron compras a través de internet durante o ano 2010. A porcentaxe conxunta de usuarios que compra unha vez ao mes ou máis de 2 veces ao mes sufriu un incremento de 4 puntos porcentuais de 2009 a 2010.

Frecuencia con la que los usuarios realizaron compras a través de internet durante el año 2010

O seguinte gráfico achega gran cantidade de información. Por unha banda, no eixo horizontal está representada a porcentaxe de internautas que compran en internet e que adquiren bens ou servizos dun determinado sector. No eixo vertical represéntase a porcentaxe de crecemento no número de internautas que compran a través de internet en cada sector, medido no ano 2010 con respecto ao ano 2009. Así, a modo de exemplo, podemos observar na gráfica como para o sector "Alimentación e Bazar" temos unha porcentaxe aproximada do 73% de incremento no número de compradores a través de internet. Ademais, aproximadamente o 17% dos usuarios que compran a través de internet realizan compras de produtos deste sector.

Comportamiento de los compradores en tiendas virtuales online durante el año 2010

O Comercio Electrónico en España comeza a alcanzar a madurez

Á marxe destas gráficas, existen unha serie de datos que mostran que o sector do Comercio Electrónico en España está a comezar a mostrar síntomas de madurez:

  • Xa é un mercado enorme: o número de internautas en España estímase en 25,4 millóns de persoas, o cal supón un 65,1% da poboación maior de 15 anos. Se ademais temos en conta a poboación con idades entre os 15 e os 17 anos, a cifra de internautas estímase en 27 millóns. Ademais, este número de internautas segue aumentando ano tras ano. En 2010, o 43,1% dos internautas declara ter feito compras a través de internet de bens ou servizos.
  • Maior experiencia na compra online: no ano 2010, o 43,9% dos usuarios que compran a través de internet asegura que a súa primeira compra en internet produciuse hai máis de 3 anos. No ano 2009 esta porcentaxe redúcese até o 28,9%.
  • Aumento dos compradores habituais a través de internet: en 2010 a porcentaxe de internautas que compran en internet polo menos unha vez ao mes é do 16,7%. En cambio, en 2009 esta porcentaxe era do 12,7%.
  • Incremento do número de compras a través de internet: o número de compras realizadas ao longo dun ano por un usuario a través de internet segue aumentando, situándose en 2010 nunha media de 7,76 compras por usuario e ano.
  • Consolidación das canles de venda exclusiva online: as canles de venda a través de internet máis frecuentes son, a tenda virtual de venda exclusiva por internet e a páxina web corporativa do fabricante dos produtos.
  • Crecemento de novas canles de venda online: por exemplo, as poxas online, o comercio electrónico entre consumidores (C2C), etc.

Á vista destes datos e gráficos, parece evidente que o sector do comercio electrónico en España é un dos sectores con mellor comportamento a pesar da actual situación de crise na que estamos inmersos. Ademais, o futuro deste sector parece moi prometedor, podendo chegar a converterse nun dos motores da economía española nos próximos anos. Por todo iso, crear unha tenda virtual en internet pode ser un excelente investimento e unha inmellorable oportunidade de negocio.


Fonte:

Entradas Relacionadas:

Categorías: Divulgación